image1 image2 image3
logo

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

                                                                                          Poręby, dnia 28 listopada 2013 r.

 

Stowarzyszenie zwykłe p.n                                 

„Stop wiatrakom w gminie Biała”

Poręby 26, 98-350 Biała

 

 

RADA GMINY BIAŁA

Biała 4B, 98-350 Biała

 

 

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Dotyczące uchwały Rady Gminy Biała Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013r.

WRAZ Z WNIOSKIEM O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI TEJ UCHWAŁY I JEJ OGŁOSZENIA W WOJEWÓDZKIM DZIENNIKU URZĘDOWYM

 

            Działając na podstawie art.101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wzywamy Radę Gminy Biała do usunięcia naruszenia prawa poprzez podjęcie uchwały o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy Biała   Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała.

            Uchwale zarzucamy rażące naruszenia przepisów, tj.:

1. art. 15 ust. 1 w powiązaniu z artykułem 10 ust. 2 pkt 16, art. 10 ust. 2a w zw. z art. 20 ust. 1,

2. art. 17 pkt 9, pkt 12, pkt 13

3. art. 17 pkt 5 w zw. z art. 36,

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.).

 

            Powyższe uzasadnione jest tym, iż zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 u.p.z.p., naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

              Przyjąć należy, że skoro art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu                              i zagospodarowaniu przestrzennym, określa przesłanki nieważności uchwały             w sprawie miejscowego planu, to jest to regulacja szczególna wobec art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zatem kryteriami oceny zgodności z prawem uchwały w sprawie planu miejscowego jest art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu             i zagospodarowaniu przestrzennym jako lex specialis (por. T. Bąkowski, komentarz do art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w: T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004).

 

UZASADNIENIE

Ad.1

Z całą stanowczością stwierdzić należy, iż mimo tego co wskazano                  w zaskarżonej uchwale odnośnie zgodności planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, także w aspekcie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, narusza on ustalenia studium choćby w części dotyczącej tworzenia farm wiatrowych w bliskiej odległości od siedzib ludzkich. Tym samym zasadny jest wniosek, iż projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny z zapisami studium, ponieważ     w studium nie zostało uwzględnione rozmieszczenie stref ochronnych związanych     z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wokół urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii powyżej 100 kW.

Powyższe nasuwa konkluzję, iż zaskarżona uchwała jest sprzeczna z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1, który z kolei jest powiązany z przepisami art. 10 ust. 2 pkt 16 i art. ust. 2a u.p.z.p. Nie może być bowiem tak, iż obszary stref ochronnych wokół siedzib ludzkich, związane w tym wypadku z tworzeniem na terenie gminy Biała  dużych ilości farm wiatrowych, są traktowane jako nieistotny element tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Przeciwnie, powinien to być jeden z istotnych elementów tego planu, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego przed negatywnymi skutkami oddziaływania tak wielkiej inwestycji, jaką jest tworzenie 28 farm wiatrowych na terenie gminy.      

 

Ad. 2

            W ogłoszeniu Wójta Gminy Biała z dnia 29 maja 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko informacja dla mieszkańców była bardzo nieczytelna. Nie było sprecyzowane, że dotyczy posadowienia farmy wiatrowej, stąd znikome zainteresowanie społeczeństwa. 
W dyskusji publicznej zorganizowanej na trzeci dzień po wyłożeniu planu uczestniczyło 25 osób ( w tym 6 Radnych i Wójt ). Dyskusja została zorganizowana  w dzień powszedni ( w piątek o godzinie 10:00) na sali Urzędu Gminy, która może pomieścić około 50 osób, a przecież Gmina Biała liczy ponad 5 600 mieszkańców. Naszym zdaniem świadczy to o celowym działaniu Władz Gminy, aby poprzez niepełną informację i krótki okres od wyłożenia planu ograniczyć ilość osób uczestniczących w dyskusji.

            O znaczeniu problematyki rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na terenie Gminy dla jej mieszkańców, może świadczyć fakt, że na zebraniu informacyjnym zorganizowanym przez Nasze Stowarzyszenie w sali OSP w Białej ( znacznie większej od pomieszczeń w gminie) uczestniczyło ponad 200 osób.

Plan zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca do 19 lipca 2013r. Po uzyskaniu informacji, że na terenie Sołectw Janowiec i Łyskornia blisko zabudowań mieszkalnych jest planowane rozmieszczenie 15 elektrowni wiatrowych ( gmina liczy 17 sołectw, a na terenie dwóch sołectw stanowiących 11, 8% gminy ma stanąć 53, 6% wszystkich turbin wiatrowych) mieszkańcy sołectw złożyli wnioski o zwołanie Zebrań Wiejskich  tej sprawie (odpowiednio 29 lipca i 2 sierpnia). Pomimo obowiązku zwołania Zebrań Wiejskich w terminie 7 dni (zgodnie ze statutem sołectwa) zebrania nie zostały zwołane po konsultacji Sołtysów z Urzędem Gminy, a tym samym celowo została uniemożliwiona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. Zebrania Wiejskie, których zwołania domagaliśmy się zostały zorganizowane po ponownym złożeniu wniosku                     i skardze na działalność Wójta  w terminach 10 i 17 września tj. ponad miesiąc po terminie, w którym można było wnosić uwagi dotyczące planu.

W dniu 7 sierpnia b/r 199 mieszkańców Sołectw: Janowiec, Łyskornia, Młynisko Wieś, Młynisko Pierwsze, Brzoza złożyło uwagę i protest do planu zagospodarowania przestrzennego. Uzasadnienie do protestu  zostało złożone przed sesją Rady Gminy w dniu 15 listopada 2013r.

Na potwierdzenie zasadności złożonego protestu i uwagi sołectwa Janowiec
i Łyskornia podjęły uchwały określające minimalną odległość - 3000 m posadowienia pojedynczej turbiny wiatrowej od budynków mieszkalnych .

            Szczególnie ważne zadanie, o którym mowa w art. 17 pkt 13, a które ciąży na Wójcie Gminy Biała, polega na wprowadzeniu do projektu planu miejscowego zmian wynikających z rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez zainteresowanych po zakończeniu okresu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, skonfrontowaniu ustaleń tego projektu z ustaleniami dokonanymi w toku dyskusji publicznej, przeprowadzonej w okresie wyłożenia projektu do publicznego wglądu      i przygotowaniu redakcji projektu planu miejscowego, kończącym tok prac nad projektem, o którym mowa w art. 17 u.p.z.p. W stosunku do tego projektu może zaistnieć potrzeba ponowienia uzgodnień (art. 17 pkt 13), jeżeli jest to uzasadnione ewentualnymi rozbieżnościami, jakie mogły pojawić się między treścią projektu przedkładaną wcześniej do uzgodnień a jego treścią obecną.

            W tym znaczeniu, nie dokonano w procedurze sporządzania miejscowego planu ponownych uzgodnień, mimo tego że nastąpiły w nim znaczące zmiany po rozpatrzeniu uwag i wniosków zgłoszonych przez zainteresowanych.

            W tym aspekcie należy powołać się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2012 r. II OSK 460/2012 (LexPolonica nr 3932982
http://orzeczenia.nsa.gov.pl), w którym czytamy, iż „Art. 17 pkt 13 ustawy                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wprowadził żadnego rozróżnienia, pozwalającego na jakiekolwiek wartościowanie wniesionych do projektu uwag. Każda zmiana projektu planu, odnosząca się do danego terenu, powoduje konieczność powtórzenia uzgodnień wymaganych dla tego obszaru ze względu na jego specyfikę”
.

 

 

Ad. 3

            Art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na Wójta obowiązek sporządzenia prognozy skutków finansowych
z uwzględnieniem art. 36 ustawy. Wójt Gminy Biała dwukrotnie: podczas Sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada oraz na zebraniu 17 listopada publicznie oświadczył, że nie została sporządzona żadna prognoza skutków finansowych uchwalenia planu zagospodarowania. Już na Zebraniu Wiejskim sołectwa Łyskornia w dniu 
17 września b/r 23 mieszkańców podpisało żądanie zachowania minimalnej odległości 3000 m zgodnie z podjętą uchwałą - w przeciwnym razie będą ubiegać się o odszkodowania zgodnie z art. 36 ustawy. Stanowi to pierwszy krok 
w kompletowaniu dokumentacji do pozwu zbiorowego. 

            Tym samym należy uznać, iż prognoza skutków finansowych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy jest powinnością wójta, do czego ewidentnie nie doszło.

            Wójt ma bezwzględny obowiązek sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem skutków tego uchwalenia, jakie mogą wyniknąć w związku z art. 36 u.p.z.p. Przewidziano w nim bowiem odszkodowanie za ograniczenie praw właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, spowodowane uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą, albo za uniemożliwienie korzystania z tych praw. 

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego powinna zawierać: 

1) prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa                w przepisach art. 36 u.p.z.p., 

2) prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań gminy, 

3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych (zob. § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

            W konkluzji wskazać należy, iż nieopracowanie przedmiotowej prognozy skutków finansowych planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi o tym, że uchwalenie planu odbyło się bez wymaganej w tym względzie procedury, a co bardziej istotne naraża Gminę Biała na ogromne obciążenia finansowe związane choćby z przyszłymi roszczeniami mieszkańców, którzy już zapowiedzieli powództwa o odszkodowanie w związku z budową farm wiatrowych w pobliżu miejsc ich zamieszkania.  

 

            W naszej ocenie uchwała Rady Gminy Biała Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013 r. istotnie narusza interes prawny mieszkańców gminy Biała, co stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały, wstrzymania jej wykonalności i ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

  

                                              

 

                 

                                                                                Przedstawiciel Stowarzyszenia

Stop wiatrakom w gminie Biała

Eugeniusz Otrembka

 

 

 

Do wiadomości :

 

- Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

 

 

2014  Stop wiatrakom w Gminie Biała   globbers joomla templates